IMG-20160211-WA0002

Ketua Divisi : Keko Bahariawan Yulianto (MSL 50)
Sekretaris Divisi : Amrina Muftia Suci (PTN 50)

Anggota:
1.Ibrahim Rozin (AGH 51)
2.Saski Aspadani (AGH 51)
3.Rindi Anisa (AGH 51)
4.Novita Haerani (MSL 51)
5.Siti Kamila Najah (PTN 50)
6.Anis Nisrina (ARL 50)

Share